2” Horizontal Platinum & Gold Valances & Bottomrail2” Horizontal Fauxwood & Curved PVC Valances & Bottomrail